wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Struktura instytutu > Zakład Teorii Polityki

Zakład Teorii Polityki

Pracownicy Zakładu: 

Historia:

Zakład istnieje w strukturze Instytutu nauk politycznych/ Politologii od końca lat siedemdziesiątych. Początkowo kierowany był przez profesora M. Surmaczyńskiego, od 1990 r. kierowany jest przez prof. A. Jabłońskiego. Zakład TP był jednym z najmniej liczebnych zakładów na Wydziale Nauk Społecznych, przez wiele lat skupiał tylko cztery osoby. W okresie ostatnich trzech lat liczba pracowników zakładu niemal podwoiła się, obecnie pracuje w nim siedem osób.

Badania i działalność naukowa:

Zakład zajmuje się kluczowymi zagadnieniami współczesnej teorii polityki, mającymi istotne znaczenie dla praktyki społecznej i politycznej. Są to w szczególności: teoria racjonalności politycznej, polityczne procesy decyzyjne, kultura polityczna i opinia publiczna, legitymizacja i partycypacja polityczna, patologie polityczne, teorie państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Badania Zakładu nie ograniczają się wyłącznie do kwestii teoretycznych. Podejmuje się również analizy przemian życia społeczno-politycznego w Polsce, Europie i Azji. Do zagadnień będących przedmiotem badań w ostatnich latach należą : badania nad ewolucją teorii i praktyki kultury politycznej, dynamiką procesów społecznych i politycznych, kształtowaniem się stosunków między społeczeństwem obywatelskim a państwem, teoria państwa, relacjami między władzą cywilną i wojskiem, analizy teorii politycznej w nurtach komunitaryzmu i liberalizmu. Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu są także zagadnienia marketingu politycznego w obszarach komunikacji politycznej, teorii i socjotechniki działań politycznych, roli opinii publicznej w Polsce, patologii politycznych, azjatyckich systemów kulturowych i politycznych.

Współpraca międzynarodowa:

Zakład opiekuje się specjalizacją dydaktyczną Marketing polityczny. Pracownicy zakładu współpracują z ośrodkami zagranicznymi, między innymi z The School of Slavonic and East European Studies w Londynie, Dept. of Political Science w Portland State University w USA, czy Katedrą Politologii Uniwersytetu w Brnie. Jednym z najnowszych rezultatów współpracy zagranicznej jest niedawne wydanie w Republice Czeskiej pracy zbiorowej pod red A. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka Politicky Marketing-uvod do teorie a praxe, Barrister & Principal, Brno (2006).

Innym przykładem owocnej współpracy- z Katolickim Uniwersytetem San Antonio jest współudział w pracy zbiorowej pod red. Pablo S. Blesa Albeda i T. Łoś- Nowak, Narrowing the Gap Between East and West. A historical-Political approach to current European challenges based on the Spanish and Polish cases, Foundation Universitaria San Antonio, 2003.

Obecnie Zakład nie realizuje projektów badawczych finansowanych z innych placówek, w realizacji są projekty własne indywidualnych pracowników W 2006 r. dr T. Krawczyk otrzymał grant wewnętrzny KBN na dofinansowanie badań własnych (temat Możliwości i ograniczenia budowy demokracji parlamentarnej w tradycyjnych monarchiach himalajskich oraz wybranych państwach Bliskiego Wschodu. Próba analizy porównawczej.

Działalność dydaktyczna:

Propedeutyka filozofii polityki, Wstęp do teorii polityki, Teorie politologiczne, Przywództwo polityczne, Teorie elit politycznych, Socjotechnika, Psychologia polityki, Teorie osobowości lidera politycznego, Opinia publiczna, Patologie życia politycznego, Teoria i praktyka negocjacji, Przywódca organizacji politycznej, Seminaria magisterskie.