wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Regulamin Instytutu Politologii UWr

Regulamin

Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 1. Regulamin Instytutu Politologii określa szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Instytutu Politologii oraz tryb działania jego organów i strukturę organizacyjną.
 2. Instytut Politologii jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajduje zastosowanie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statut Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zadaniem Instytutu jest prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej oraz kształcenie kadr naukowych w zakresie nauk o polityce i administracji.

 1. Instytutem kieruje dyrektor, który jest odpowiedzialny za pracę Instytutu przed organami Wydziału i Rektorem.
 2. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Rektor na okres kadencji Rektora, nawniosek dziekana zaopiniowany przez Radę Wydziału.
 3. Dyrektor Instytutu jest przełożonym pracowników Instytutu.
 4. Do zadań dyrektora Instytutu, poza wymienionymi w § 127.1 Statutu, należy:
  1. sprawowanie nadzoru i kontroli nad planowaniem zajęć dydaktycznych, a w szczególności nad obsadą zajęć dydaktycznych,
  2. podejmowanie decyzji w sprawach wyjazdów naukowych pracowników Instytutu, a w szczególności udzielanie zgody na wyjazd oraz ustalanie zasad finansowania wyjazdu,
  3. podejmowanie decyzji w sprawach finansowania badań, przedsięwzięć naukowych i organizacyjnych.
 1. Na wniosek dyrektora Instytutu, Dziekan Wydziału, po uzyskaniu opinii Rady Wydziału, przedstawia Rektorowi wniosek o powołanie i odwołanie zastępców dyrektora.
 2. Zastępców dyrektora powołuje Rektor w liczbie od jednego do czterech.

3.Zadania i kompetencje zastępców Dyrektora określa Dyrektor Instytutu.

 

 

 1. Strukturę organizacyjną Instytutu Politologii określaRegulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Jednostki wchodzące w skład Instytutu tworzy, przekształca i znosi rektor, na wniosek dziekana, zaopiniowany przez Radę Instytutu.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 3 lipca 2020 r. i wchodzi wżycie z dniem jego zatwierdzenia przez rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wszelkie zmiany do regulaminu wprowadzane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia, na wniosekdyrektora Instytutu, po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu.