wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Pracownicy > Paweł Nowakowski

Konsultacje:

w semestrze letnim 2020/2021:

 • poniedziałki, godz. 9:00–11:00 (MS Teams).

Prowadzone przedmioty:

poniedziałek
13.45-15.15
APS1 rok: 1
Introduction to Political Research ćw 20 godz.
sala:
wtorek
08.00-09.30
APS1 rok: 3
Bachelor seminar SL 50 godz.
sala:

Funkcje:

 • przedstawiciel adiunktów ze stopniem doktora w Radzie Wydziału Nauk Społecznych UWr
 • kierownik naukowy konferencji Politcs and Society in Central and Eastern Europe (https://www.facebook.com/PSCEEconference/)
 • koordynator programu wymiany studenckiej z Georgian Institute for Public Administration

Zainteresowania naukowe:

 • libertarianizm
 • antropologiczne i etyczne podstawy polityki
 • teoria i filozofia kapitalizmu
 • społeczne, ekonomiczne i etyczne aspekty innowacji
 • postawy społeczne

Kontakt z mediami:

 • problematyka etyczna (wolność, własność, etyka w biznesie i w polityce, prywatność, uprawnienia, sprawiedliwość)
 • problematyka innowacji

Wybrane publikacje naukowe

 • The Significance of the Innovation Cycle for Better Innovation Policies for SMEs at the Firm Level: A Conceptual Proposition, „Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy”, t. 3 (2020), nr 51, ss. 43-56.
  Czytaj tekst
 • Stosunek pracowników przedsiębiorstw toruńskich do władz państwowych w latach 1983–1989 w świetle akt Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i niezależnych czasopism, „Zapiski Historyczne”, t. 84 (2019), z. 2, ss. 205-234.
  Czytaj tekst
 • Porównanie anarchistycznej etyki argumentacji Hoppego z demokratyczną isegorią grecką, „Dialogi Polityczne/Political Dialogues. Journal of Political Theory”, nr 24 (2018), s. 67–74.
  Czytaj tekst
 • [wraz z D. Krysińskim i P. Daną] Social Acceptance for Energy Efficient Solutions in Renovation Processes, „Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings” 2017, nr 1 (7), 689 [article no.].
  Czytaj tekst
 • Anarchokapitalizm – ideologia polityczna, doktryna polityczno-prawna czy nurt filozoficzno-polityczny?, „Societas et Ius”, nr 5 (2016), s. 31–46.
  Czytaj tekst
 • Contractarian Libertarianism of Jan Narveson. Is It Still Libertarianism?, “Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Políticas”, Vol. 19, Núm. 2 (2016), s. 561–582.
  Czytaj tekst
 • On Liberty and Freedom in Contemporary Civil Society, [in:] Questions of Civil Society. Category-Position-Functionality, R. Schattkowsky, A. Jarosz (eds.), Cambrigde Scholars Publishing 2013, s. 65–71.
 • Przyczynek do studiów nad stosunkiem załóg przedsiębiorstw toruńskich do tzw. nowych związków zawodowych w latach 1983-1989, „Zapiski Historyczne”, t. 78 (2013), z. 1, s. 123–146.
  Czytaj tekst
 • W kierunku wolności ponowożytnych. Środowisko internetowe a kwestia wolności, [w:] Społeczeństwo sieciowe – wolność czy zniewolenie?, red. M. Baranowski, B. Mika, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2012, s. 54–67.
  Czytaj tekst
 • „Dlaczego rządzą źli”. O krytyce demokratycznego „zarządcy” w filozofii politycznej Hansa-Hermanna Hoppego, „Dialogi Polityczne”, nr 13 (2010), s. 263–278.
  Czytaj tekst

Wybrane projekty badawcze i stypendia

 • SMEthod – “Methodology for efficient segmenting innovating SMEs based on lifecycles, represented sectors and regional characteristics”
  Przejdź na stronę projektu
  • międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach programu „Horyzont 2020 – Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji”
  • funkcje: główny koordynator projektu, badacz.
 • Summer Research Fellowship w Ludwig von Mises Institute w Auburn, USA (maj – sierpień 2016)
  • realizacja tematu badawczego “Secular Human Dignity as a Fundamental Idea of Libertarianism”.
 • STAGE – “Streaming of Theatre and Arts for old aGe Entertainment”
  Przejdź na stronę projektu
  • międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach AAL Programme
  • funkcje: kierownik projektu po stronie polskiej, badacz.
 • Many-Me – “Social Interactive Care System to support the wellbeing of people living with dementia”
  • międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach AAL Programme 
  • funkcje: kierownik projektu po stronie polskiej, badacz.
 • ZenN – “Nearly Zero energy Neighborhoods”
  • międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej
  • pełnione funkcje: badacz.
 • APP TOUR YOU – “Innovative accessible tourism training through self learning and assessment apps and collaborative platforms for tourism sector operators”
  • międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach programu Erasmus+ w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego
  • pełnione funkcje: kierownik projektu po stronie polskiej, badacz.

Tłumaczenia

 • H.-H. Hoppe, Teoria socjalizmu i kapitalizmu, Wrocław 2015. (Książka do pobrania bezpłatnie tutaj.)
 • G. Reisman, Kapitał i kapitalizm XXI wieku. Czyli od błędnej teorii do destrukcyjnych reform Piketty'ego, Warszawa 2015.
 • J. Whyte, Oszuści czy ignoranci. O nadużywaniu nauki do celów politycznych, Warszawa 2015.
 • N. Samandaji, Mit Skandynawii, czyli porażka polityki trzeciej drogi, Warszawa 2015.
 • T. Palmer (red.), Czy wojny są nieuchronne? Czyli pokój, miłość i wolność, Warszawa 2016.

Aktywność ekspercka

 • współautorstwo ekspertyzy „Skutki gospodarczo-handlowe wejścia w życie umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a Wietnamem dla polskiej gospodarki”, wykonanej na zamówienie Ministerstwa Rozwoju (wykonawca: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku),
 • współpraca z instytutem badawczym ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku,
 • ekspert w projekcie „Ewaluacja ex-ante projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Kompetencje w realizacji i zarządzaniu projektami

 • kierowanie konsorcjum projektowym,
 • przygotowywanie analiz rynkowych, w tym analiz potrzeb i wymagań użytkowników końcowych,
 • opracowywanie modeli biznesowych,
 • opracowywanie planów wykorzystania rezultatów przez konsorcjum,
 • opracowywanie strategii komunikacji,
 • działania komunikacyjne i upowszechniające.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: