Kandydaci

Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa mają unikalny charakter w skali kraju. Odpowiadają na zapotrzebowanie wysoko wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa i wypełniają lukę, która jest wyraźna na rynku edukacyjnym. Jej ekspercki profil czyni ją wysoce konkurencyjną wobec innych ofert studiów podyplomowych. 

Studia skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych o różnorodnej genezie, oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i sposobów reagowania. Kształcenie na studium Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa ma charakter interdyscyplinarny. Studenci uzyskają wiedzę z różnych obszarów zarówno samego procesu zarządzania w tym między innymi ryzykiem jak i bezpieczeństwa państwa rozumianego w sposób nowoczesny, procesualny i dynamiczny. Studenci nabywają umiejętności zarządzania bezpieczeństwem państwa zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym.

W szczególności Studium skierowane jest do osób pracujących lub planujących rozpocząć pracę w samorządach terytorialnych, Policji czy służbach specjalnych oraz we wszelkiego typu instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo różnych sektorów (np. Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei).

Wykaz przedmiotów:
Bezpieczeństwo militarne państwa

Bezpieczeństwo pozamilitarne państwa

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Teorie i modele bezpieczeństwa państwa

Bezpieczeństwo biznesu

Infrastruktura krytyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa

Służby bezpieczeństwa wewnętrznego

Siły zbrojne RP

Czynniki bezpieczeństwa międzynarodowego

Ochrona informacji

Analiza decyzyjna w zarządzaniu  bezpieczeństwem

Analiza ryzyka w zarządzaniu  bezpieczeństwem

Gry strategiczne

Zarządzanie kryzysowe

Prognozowanie w zarządzaniu  bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo imprez masowych

Terroryzm i jego zwalczanie

Komunikacja strategiczna i zarządzanie percepcją

Służby specjalne we współczesnych stosunkach międzynarodowych

INFORMACJE DODATKOWE:
Kierownik studiów: dr hab. Adriana Dudek
Kontakt:
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Czas trwania studiów: dwa semestry
Termin składania dokumentów: 01.09.-14.10.2017 r.
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r.
Opłaty: 1900 zł za semestr
Zasady naboru: na podstawie złożonego kompletu dokumentów (obowiązuje wcześniejsza rejestracja w systemie IRK).
Wymagania: wykształcenie wyższe.

Uzyskane kwalifikacje: Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa. W związku z wysoką merytoryczną specjalizacją treści obejmujących kształcenie jak i jakością kadry prowadzącej zajęcia, którą stanowić będą praktycy, świadectwo ukończenia studiów zdecydowanie ułatwi  zatrudnienie w służbach oraz instytucjach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem państwa, np. centrach reagowania kryzysowego czy przy zabezpieczaniu imprez masowych.

STUDIA PODYPLOMOWE ZAWODU MEDIATORA

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji formalnych i praktycznych do wykonywania zawodu mediatora, w tym mediatora sądowego, zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę ds. spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (29.102007). Ukończenie studium oraz uzyskanie pozytywnej opinii trenera pozwoli na przeprowadzanie postępowań mediacyjnych na zlecenie sądów w sprawach karnych i cywilnych oraz prowadzenie prywatnej praktyki mediacyjnej. W szerszym kontekście, studia służą także poszerzeniu wiedzy i podniesieniu kwalifikacji w zarządzaniu różnymi typami konfliktów, rozwijaniu kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i zwiększeniu skuteczności procesów decyzyjnych przebiegających w różnych typach otoczenia organizacyjnego oraz w zarządzaniu grupą.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW:

 • Alternatywne metody rozstrzygania sporów – geneza i charakterystyka
 • Obszary zastosowania mediacji
 • Warsztaty mediacji cywilnych       
 • Warsztaty mediacji rodzinnych
 • Warsztaty mediacji gospodarczych
 • Warsztaty mediacji karnych           
 • Warsztaty mediacji prawa pracy i zbiorowych
 • Elementy prawa cywilnego dla mediatorów
 • Elementy prawa gospodarczego dla mediatorów
 • Elementy prawa karnego dla mediatorów
 • Prawo cywilne procesowe w sprawach rodzinnych dla mediatorów
 • Rozwiązywanie problemów 
 • Komunikacja interpersonalna
 • Dynamika konfliktów interpersonalnych i społecznych
 • Wskazania i przeciwwskazania do mediacji
 • Rola, prawa i obowiązki mediatora oraz stron
 • Psychologia mediacji
 • Konstruowanie ugód mediacyjnych
 • Metodyka mediacji
 • Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora
 • Elementy prawa pracy i sporów zbiorowych dla mediatorów
 • Marketing i promocja usług mediacyjnych

INFORMACJE DODATKOWE

Kierownik studiów:  dr Monika Wichłacz

Kontakt:
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
tel./fax +48 506064898

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania studiów: 2 semestry, 220 godzin
Termin składania dokumentów:
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r.
Opłaty: 1 950 zł za semestr – możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty.
Zasady naboru: na podstawie analizy złożonego kompletu dokumentów (obowiązuje wcześniejsza rejestracja w systemie IRK).

Wymagania i dokumenty:  wykształcenie wyższe(studia prawnicze, psychologiczne, pedagogiczne i społeczne) oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych; kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, podanie wydrukowane z systemu IRK, kserokopia dowodu osobistego, jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisana imieniem i nazwiskiem.

Uzyskane kwalifikacje:  Kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora w zakresie spraw cywilnych: gospodarczych, rodzinnych, prawa pracy (po spełnieniu wymogu zrzeszenia się) oraz karnych (dla dorosłych i nieletnich), przy spełnieniu warunków sformułowanych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172 poz.1438), rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 108, poz. 1020), rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz.591).

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się bądź zamierzających się zajmować public relations i szerzej rozumianą komunikacją w przedsiębiorstwach, organizacjach i urzędach administracji publicznej. Program zbudowany został w oparciu o dwa bloki tematyczne. Pierwszy tworzą przedmioty ogólne, zapewniające zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu kształtowania pozycji rynkowej organizacji i zarządzania procesami komunikacji międzyludzkiej, są to między innymi: podstawy public relations, podstawy komunikacji społecznej, podstawy marketingu, badania społeczne w public relations, podstawy etykiety i protokołu dyplomatycznego, elementy prawa. Drugi blok to warsztaty poświęcone praktycznym aspektom komunikowania się, kreowania wizerunku, kontaktów z mediami. Wykładowcami są praktycy z zakresu kreowania wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego, badania opinii publicznej, reklamy i kontaktów z mediami oraz nauczyciele akademiccy mający za sobą liczne staże i stypendia w uczelniach zagranicznych, laureaci wielu nagród, łączący pracę naukową z praktyką na rzecz podmiotów politycznych, gospodarczych i administracji publicznej.

 

Wykaz przedmiotów:

 Wykłady

·         Podstawy public relations (15 h)

·         Reklama (15 h)

·         Podstawy etykiety i protokołu dyplomatycznego (15 h)

·         Badania społeczne w public relations (12 h)

·         Podstawy marketingu (9 h)

·         Elementy prawa prasowego i autorskiego (9 h)

·         Marketing polityczny (9 h)

·         Systemy identyfikacji wizualnej (9 h)

·         Public relations  w Internecie (9 h)

·         Wizaż i stylizacja (6 h)

Warsztaty

·         Kreowanie wizerunku organizacji (18 h)

·         Komunikowanie społeczne (15 godzin)

·         Retoryka i erystyka (15 h)

·         Relacje z mediami (15 h)

·         Komunikacja wewnętrzna w organizacji (12 h)

·         Negocjacje (12 h)

·         Zarządzanie projektem (12 h)

INFORMACJE DODATKOWE:

Kierownik studiów: dr Michal Kuś

Kontakt:
51-149 Wrocław
ul. Koszarowa 3, pok. 124

tel.+48  71 375 51 92
fax: +48 71 326 10 11
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania studiów: 2 semestry, 207 godzin

Termin składania dokumentów: 01.09–14.10.2017 r.

Termin rozpoczęcia studiów:   październik 2017 r.

Opłaty: 1 800 zł za semestr, 3 600 zł opłata roczna - możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty

Zasady naboru: wolny zapis po uprzedniej rejestracji w systemie IRK (w przypadku większej ilości chętnych decyduje kolejność zgłoszeń)

Wymagania: ukończone studia wyższe – magisterskie, licencjackie, inżynierskie, zawodowe).

Uzyskane kwalifikacje: studia mają charakter dokształcający: ich absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności przydatne w pracy w działach public relations, komunikacji, reklamy i biurach prasowych przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej.

 

 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia przeznaczone jest dla nauczycieli – absolwentów wyższych uczelni, którzy ukończyli studia o profilu humanistycznym, mającym przygotowanie pedagogiczne.
Program Studiów zawiera przedmioty zajmujące się politycznymi i społeczno-ekonomicznymi aspektami organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Treść merytoryczna odpowiada potrzebom nauczycieli prowadzących bądź przygotowujących się do prowadzenia przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”. Uczestnicy zapoznają się z dorobkiem różnych nauk społecznych w zakresie wiedzy teoretycznej, metod badawczych i stanu badań empirycznych, a także doskonalić będą umiejętności praktyczne w ramach warsztatów dydaktycznych.

Wykaz przedmiotów:

·         Współczesne systemy polityczne,

·         Współczesne idee polityczne,

·         Wstęp do teorii polityki,

·         System polityczny RP,

·         Polityka międzynarodowa,

·         Integracja europejska,

·         Ochrona praw człowieka,

·         System władzy lokalnej,

·         Kultura polityczna,

·         Komunikacja społeczna,

·         Propedeutyka wiedzy o prawie,

·         Polityka gospodarcza,

·         Polityka ekologiczna,

·         Społeczeństwo polskie,

·         Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie.

INFORMACJE DODATKOWE

Kierownik studiów: dr hab. Leszek Sobkowiak
Kontakt:
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
tel./fax +48 71 375 50 62; +48 71 375 50 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Czas trwania studiów: 3 semestry, 350 godzin
Termin składania dokumentów: 01.09 - 15.10.2017 r.
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r.
Opłaty: 1 700 zł za semestr
Zasady naboru: wolny zapis

Wymagania i dokumenty: rejestracja w systemie IRK, dyplom ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie o uprawnieniach pedagogicznych, podanie do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o przyjęcie na studia, wypełniony kwestionariusz osobowy, dwa zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego.

Uzyskane kwalifikacje: nadawanie uprawnień do nauczania przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli prowadzących ten przedmiot w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

 

Podyplomowe Studia Zarządzanie Kapitałem Ludzkim i Społecznym to oferta dydaktyczna dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych właściwych warsztatowi pracownika zajmującego się kształtowaniem i zarządzaniem kapitałem ludzkim i społecznym. Intencją studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką kapitału ludzkiego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kształtowania i zarządzania kapitałami, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym oraz przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego.

 Profil absolwenta

            Umiejętności kształtowania kapitału ludzkiego i społecznego przestają być dziś domeną osób zajmujących się polityką personalną. Wiedza na ten temat jest równie ważna dla dyrektorów, menedżerów czy liderów różnych specjalności, jak również dla tych wszystkich, którzy pracują z ludźmi czy działają na ich rzecz. Stąd typowe miejsca pracy absolwenta wybiegają poza klasycznie rozumiane zarządzanie kadrami. Podkreślić należy, że studia mają charakter doskonalący, uzupełniają kierunkowe wykształcenie absolwenta.

            Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym oraz pozarządowym, w: działach personalnych, kadr, rozwoju zasobów ludzkich; instytucjach prowadzących działalność szkoleniową; instytucjach edukacji, rynku pracy, pomocy społecznej; samorządzie terytorialnym i organizacjach pozarządowych, w szczególności na stanowiskach bezpośredniej pracy z klientem, beneficjentem czy podopiecznym. Studia przydatne są wszystkim, którzy pracują z ludźmi, zajmują się kształtowaniem zasobów ludzkich czy inwestycjami w kapitał społeczny oraz zarządzają niematerialnymi kapitałami.

            Podkreślić należy, że większość słuchaczy to osoby pracujące, które najczęściej intencjonalnie wybrały studia podyplomowe dla podniesienia kwalifikacji na aktualnie zajmowanym stanowisku pracy lub w celu zdobycia nowych kwalifikacji, które pozwolą na zdobycie interesującej pracy.

Czas trwania studiów: 2 semestry

Termin składania dokumentów:

Termin rozpoczęcia studiów:

Opłaty: 1 950 zł za semestr

Zasady naboru: wolny zapis (złożenie kompletu dokumentów, po uprzedniej rejestracji w systemie IRK)

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich, licencjackich, inżynierskich lub równorzędnych).

Uzyskane kwalifikacje: absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów  Zarządzanie Kapitałem Ludzkim i Społecznym

 

Więcej na http://kapital.uni.wroc.pl/

 

 

 

 

 

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria